rekrutacja 2013/2014

HomeStudentPomoc socjalnaDruki / Wnioski do pobrania

Druki do pobrania

 

Załączniki do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Załącznik nr 0 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów - POBIERZ

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku - POBIERZ

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - POBIERZ

Załącznik nr 3 - Oświadczenie do wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium socjalnego - POBIERZ

Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - POBIERZ

Załącznik nr 5 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - POBIERZ

Załącznik nr 5a - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku - POBIERZ

Załącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi - POBIERZ

Załącznik nr 7 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu - POBIERZ

Załącznik nr 8 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - POBIERZ

Załącznik nr 9 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane świadczenie - POBIERZ

Załącznik nr 10 - Oświadczenie członka rodziny o źródłach uzyskiwanego w roku bazowym dochodu opodatkowanego - POBIERZ

Załącznik nr 11 - Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu - POBIERZ

Załącznik nr 12 - Oświadczenie członka rodziny o pobieranych lub świadczonych alimentach - POBIERZ

Załącznik nr 13 - Oświadczenie członków rodziny prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - POBIERZ

Załącznik nr 14 - Oświadczenie członka rodziny o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego - POBIERZ

Załącznik nr 15 - Oświadczenie członka rodziny o zgłoszeniu do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - POBIERZ

Załącznik nr 16 - Oświadczenie członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - POBIERZ

Załącznik nr 17 - Oświadczenie członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym - POBIERZ

Załącznik nr 18 - Oświadczenie członka rodziny o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły lub o posiadaniu dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym - POBIERZ

Załącznik nr 19 - Oświadczenie członka rodziny o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej - POBIERZ

Załącznik nr 20 - Oświadczenie  o przebywaniu członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - POBIERZ

Załącznik nr 21 - Oświadczenie do celów stypendialnych - POBIERZ

Załącznik nr 21a - Oświadczenie do celów stypendialnych dla studentów samodzielnych finansowo - POBIERZ

Załącznik nr 22 - Oświadczenie o numerze konta bankowego - POBIERZ

Załącznik nr 23 - Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne - POBIERZ

Załącznik nr 24 - Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta - POBIERZ

Załącznik nr 25 - Zasady przeliczania ocen - POBIERZ

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony