rekrutacja 2013/2014

HomeStudentPomoc socjalnaZapomoga

Zapomoga


1. Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, złożony we właściwym dziekanacie, stanowiący załącznik do Regulaminu. Jest doraźną formą pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i może być przyznana w następujących przypadkach:
a) chwilowego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny spowodowanej śmiercią rodzica,
małżonka opiekuna prawnego,
b) nagłej i ciężkiej choroby studenta, jego małżonka, dziecka lub rodzeństwa uczącego się do 26 roku życia, zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym, będącego na  utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków,
c) nagłej choroby rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym ze studentem, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującej konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków,
d) nagłego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez: klęskę żywiołową, w szczególności pożar, powódź lub suszę,
e) innych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach.
2. Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja życiowa studenta nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.
3. Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację materialną i uzasadnić losowy charakter tych okoliczności.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego i poniesione z tym koszty, wpływające na pogorszenie sytuacji materialnej studenta.
5. Zdarzenie losowe to zdarzenie, którego nastąpienia lub momentu, w którym ono nastąpi nie da się z góry przewidzieć, jest ono przypadkowe i niezależne od woli podmiotu bezpośrednio dotkniętego skutkami tego zdarzenia.
6. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być złożony nie później niż 5 miesięcy od czasu wystąpienia okoliczności uprawniających do otrzymania świadczenia.
7. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
8. Student nie może otrzymać zapomogi z tego samego tytułu więcej niż jeden raz w roku akademickim.

 

Załącznik nr 8 - Wniosek o zapomogę - POBIERZ

Załącznik nr 23 - Oświadczenie o numerze konta bankowego - POBIERZ

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony