rekrutacja 2013/2014

HomeJakość kształceniaWydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia WNSZadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (WKJK)

Do podstawowych zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (WKJK) należy:
1) wdrażanie procedur opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia,
2) analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na wydziale,
3) przedstawianie dziekanowi propozycji mających na celu podniesienie jakości kształcenia na wydziale,
4) udział w przygotowaniu materiałów koniecznych do akredytacji państwowej i resortowej,
5) wnioskowanie zmian w programach kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietyzacji (pracodawców, studentów i absolwentów),
6) wnioskowanie o dokonanie zmian w sposobach prowadzenia zajęć dydaktycznych w celu uzyskania większej efektywności procesu kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietyzacji (studenci i absolwenci),
7) wnioskowanie o dokonanie zmian w zakresie infrastruktury w aspekcie osiągania zakładanych efektów kształcenia,
8) przedstawianie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia wyników samooceny i planów działań naprawczych z zakresu jakości kształcenia wraz z harmonogramem ich wdrażania w formie corocznego sprawozdania z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, na obowiązującym druku.

 

Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Do zadań Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia należy:
1) opracowanie oceny stanu wyjściowego w oparciu o uzyskane wyniki samooceny na wydziałach,
2) opracowanie dokumentacji w zakresie zapewniania jakości kształcenia specyficznej dla wydziału (przygotowanie części ankiety specyficznej dla wydziału),
3) opiniowanie propozycji zmian w programach kształcenia,
4) opiniowanie nowych programów kształcenia z uwzględnieniem:
a) potrzeb rynku pracy,
b) wyników monitorowania karier absolwentów,
c) zakładanych efektów kształcenia,
5) monitorowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych,
6) monitorowanie procesu dyplomowania,
7) monitorowanie zabezpieczenia infrastruktury dydaktycznej,
8) opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć,
9) opracowywanie rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na wydziale w oparciu o raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.
 

Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Do zadań Wydziałowych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia należy:
1) przeprowadzenie wewnętrznej oceny stanu wyjściowego według wytycznych Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,
2) przygotowywanie i koordynowanie wydziałowych badań ankietowych,
3) sporządzenie raportu z uzyskanych wyników badań ankietowych,
4) monitorowanie wprowadzania rekomendacji Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w celu poprawy jakości kształcenia na wydziale,
5) publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na wydziale (wyniki badań ankietowych),
6) opiniowanie programów kształcenia zgodnie z KRK,
7) opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów kształcenia,
8) monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej,
9) monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych.
 

Zadania Kierunkowych Zespołów ds. Programów Kształcenia

Do zadań Kierunkowych Zespołów ds. Programów Kształcenia należy:
1) analiza programów kształcenia pod kątem oceny efektów kształcenia, stanowiąca podstawę ich doskonalenia,
2) monitorowanie osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia,
3) analiza kart przedmiotów, uwzględniająca dobór metod, dobór literatury, określenie wymagań wstępnych, nakład pracy własnej studenta, punkty ECTS, odniesienie efektów przedmiotowych (modułowych) do kierunkowych, adekwatność metod oceny,
4) analiza zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów oraz przestrzegania regulaminu prac dyplomowych,
5) analiza dostępności dla studenta pracowników naukowo-dydaktycznych i niebędących nauczycielami akademickim,
6) analiza współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie realizowanego/modyfikowanego/przygotowywanego programu kształcenia,
7) analiza udziału studentów w procesie tworzenia i oceny programu kształcenia,
8) opiniowanie wzorów suplementów do dyplomu wydawanych w danym roku akademickim,
9) przedstawianie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wyników samooceny z zakresu jakości kształcenia w formie corocznego sprawozdania z działalności Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia, na obowiązującym druku (załącznik 2).

 

 

 

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony