rekrutacja 2013/2014

HomePrzetargiAktualnePRZETARG NIEOGRANICZONY: Świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia, oraz obsługi szatni w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. nr FDP.2301.09.17

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia, oraz obsługi szatni  w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. nr  FDP.2301.09.17

UNIWERSYTET  
JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski

Przedmiot przetargu: Świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia, oraz obsługi szatni  w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. nr  FDP.2301.09.17

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118
Piotrków Trybunalski
97-300
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rogalska
Tel.: +48 447327400
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 447327405
Kod NUTS: PL713

Adresy internetowe:

Główny adres: www.unipt.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.unipt.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.unipt.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie całodobowej usługi ochrony i mienia, oraz obsługi szatni w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.

Numer referencyjny: FDP.2301.09.17
II.1.2)Główny kod CPV
79710000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi szatni w budynkach zamawiającego: 1. Budynek Wydziału Nauk Społecznych ( WNS) – Budynek A, Budynek Wydziału Filologiczno – Historycznego (WFH) – Budynek B. 2. Szczegółowe warunki oraz zakres prac – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 114/118.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi szatni w budynkach zamawiającego:

1) Budynek Wydziału Nauk Społecznych ( WNS) – Budynek A
2) Budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego ( WFH) – Budynek B

2.Szczegółowe warunki, zakres prac i częstotliwość wykonywania usług stanowi opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.

3.Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonawca w celu zapewnienia należytego wykonania umowy zapewni odpowiednią ilość osób, do prawidłowej realizacji zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust.2 pkt 8a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia ( ochrona i obsługa szatni w budynkach UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim). Zamawiający przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawce wymagania wskazanego w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez zlecenie kontroli PIP oraz z godnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ i treścią punktu III. ust.9 i 10 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, o wartości nie przekraczającej 20 % wartości zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag: łączna oferowana cena brutto 60 % , doświadczenie osób 40 %. Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w SIWZ w rozdziale XIV.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Uwaga! W związku z ograniczeniem dotyczącym ilości znaków w niniejszym formularzu ogłoszenia, informacje, które nie zmieściły się znajdują się w treści SIWZ oraz w sekcji VI.3. 3.

Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
g) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenia na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy,
h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, praw ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
i) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.)- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; tzn. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia ( tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr. 145 poz. 1221). Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia;-2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi ochrony o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie niższej niż 150 000 PLN rocznie każda.

Każda z wykazanych usług musi trwać co najmniej nieprzerwanie 12 miesięcy (tzn.: do dnia otwarcia ofert Wykonawca musi realizować każdą z wykazanych usług nieprzerwanie co najmniej przez 12 miesięcy).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość usług nie sumuje się, tzn. że jeden z wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać, że zrealizował dwie usługi ochrony o wartości brutto nie niższej niż 150 000 PLN rocznie każda.

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 11 osobami zdolnymi do realizacji zamówienia których stan zdrowia pozwala na należyte wykonanie usługi ( uwzględniając fakt że w trakcie nocnych dyżurów w wyznaczonych budynkach przebywa wyłącznie pracownik wykonawcy), niekaranymi, z których każda posiada przynajmniej 6 miesięczny staż pracy w ochronie czynnych obiektów; ( uwaga: dla celu kryterium oceny ofert – Patrz pkt XIV SIWZ)
c ) Wykonawca oświadczy że dysponuje jedna osobą /koordynatorem/ który na bieżąco sprawować będzie nadzór nad wykonaniem zamówienia, zgodnie z zawartą umową, oraz minimum jedną grupą interwencyjną.
3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 5 – 8 ustawy.
6.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Zamawiający wymaga, aby podmiot, na którego kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu lub doświadczeniu polega wykonawca, brał udział w realizacji zamówienia (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp).

Uwaga !!! Więcej informacji na temat zdolności technicznej i zawodowej w rozdziale VI SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w SIWZ i w załączniku nr 3 do SIWZ ( wzór umowy).3. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę po upływie każdego miesiąca za prawidłowo wykonaną usługę. 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności określonej fakturą w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118, 97- 300 Piotrków Trybunalski, Sala konferencyjna – Budynek Rektoratu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.
2. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.ujk.edu.pl informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów w.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Lipiec 2019 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 17 000 PLN .3. Termin związana ofertą wynosi 60 dni. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a w związku z art.36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia wszystkich osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujących niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia (ochrona i obsługa szatni w budynkach UJK Filia w Piotrkowie Tryb. ). Zamawiający przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagania wskazanego w zdaniu poprzednim, a w szczególności poprzez zlecenie kontroli organowi PIP, oraz zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666). 5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać wybranych przez siebie dokumentów, spośród wskazanych poniżej:

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i barku podstaw wykluczenia Wykonawcy Zamawiający żąda dokumentów określonych w rozdziale VII SIWZ.

Uwaga !!! wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w postępowania w SIWZ na stronie Zamawiającego: www.unipt.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i pkt. 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Jeżeli Zamawiający, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Jeżeli Zamawiający, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 224587801

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2017

SIWZ - ZOBACZ (pdf)

Załącznik nr 1 - POBIERZ (doc)

Załącznik nr 2 - ZOBACZ (doc)

Załącznik nr 3 - POBIERZ (pdf)

Załącznik nr 4 - POBIERZ (doc)

Załącznik nr 5 - POBIERZ (doc)

Szanowni Państwo, Zamawiający w załączniku do niniejszego ogłoszenia przekazuje treść otrzymanych pytań oraz udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu FDP.2301.09.17 - ZOBACZ (pdf)

Szanowni Państwo, Zamawiający w załączniku do niniejszego ogłoszenia przekazuje treść otrzymanych pytań oraz udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia (część 2) do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu FDP.2301.09.17 - ZOBACZ (pdf)

Informacja o przedłużeniu terminu na składanie ofert w przetargu na usługę ochrony oraz kolejna część pytań i odpowiedzi - ZOBACZ (pdf)

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony