rekrutacja 2013/2014

HomeStudia podyplomoweWydział Nauk Społecznych

 

Kadry i płace

ZAPISZ SIĘ!

studia podyplomowe kadry i płace

Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski
Opis studiów Studia dają dodatkowe kwalifikacje z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz dotyczącej ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych z tego zakresu. Otrzymanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na studiach podyplomowych umożliwi także organizację działu kadr i płac we własnym biznesie.
Koszty

Opłata rekrutacyjna: 80 PLN
Opłata za semestr: 1450 PLN
Całkowity koszt studiów: 2980 PLN (2 semestry x 1450 PLN +80 PLN)

Opłatę rekrutacyjną proszę dokonywać na konto UJK:
BRE Bank S.A. 11 1140 2020 0000 3553 6600 1001

Liczba semestrów 2
Miejsce prowadzenia zajęć
Piotrków Trybunalski
Terminy Rozpoczęcie rejestracji: 2017-05-26
Koniec rejestracji: 2018-02-28
Termin składania dokumentów: 2018-02-28
Wymagania
  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
    Studia przeznaczone są dla obecnych i przyszłych pracowników działów płac i kadr jednostek gospodarczych oraz absolwentów studiów wyższych (mgr, inż., lic.) po różnych kierunkach.
Limit przyjęć 18 osób
Kryterium przyjęć Kolejność zgłoszeń
Obsługa studiów Kierownik studiów: dr hab.  Natalia Wasilewska, prof. nadzw. UJK

 

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

KADRY I PŁACE

 

Oferowane studia podyplomowe dają unikalną możliwość otrzymania teoretycznej i praktycznej wiedzy od znanych w Polsce praktyków i profesorów, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym.

Ukończenie studiów „Kadry i Płace” oferowanych przez Filię UJK w Piotrkowie Trybunalskim umożliwi uzyskanie świadectwa, które jest dokumentem potwierdzającym podwyższenie kwalifikacji, i zwiększa szanse słuchaczy na rynku pracy. Zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem oprogramowania spółki Comarch. Po ukończeniu studiów jest możliwość otrzymania certyfikatu od spółki Comarch (bezpłatne).

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz dotyczącej ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych z tego zakresu.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w działach płac i kadrach jednostek gospodarczych. Uzyskana wiedza umożliwi zorganizowanie  systemu kadr oraz sposobu rozliczeń wynagrodzeń i pochodnych z nimi związanych. Otrzymanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na Studiach umożliwi także organizację działu kadr i płac we własnym biznesie.
Studia trwają 2 semestry. Rekrutacja na studia odbywa się raz w roku. Liczba miejsc na każdym kierunku studiów jest ograniczona. O liczbie dostępnych miejsc na wybranych kierunkach informują opiekunowie studiów.
Harmonogram studiów został opracowany tak, aby każdy aktywny zawodowo słuchacz mógł pogodzić naukę z pracą zawodową. Zajęcia na studiach prowadzone są w soboty i niedziele.
Wygodna lokalizacja kampusu Uczelni pozwala na łatwy dojazd. Obok Uczelni znajdują się przystanki linii autobusowych. Dojazd od dworca PKP zajmuje około 5 minut. Studenci spoza Piotrkowa Trybunalskiego mogą skorzystać z akademika, znajdującego się na terenie Uczelni.
Dla słuchaczy studiów podyplomowych udostępnione zostaną pokoje gościnne w uczelnianych akademikach (25-35 zł/dobę). Obiad w barze uczelnianym kosztuje 5-7 zł.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć naukę w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim na studiach podyplomowych. Osoby o różnym stopniu niepełnosprawności mogą bez barier studiować u nas. Organizacja studiów i miejsce zajęć dydaktycznych pozwala na uwzględnienie ich potrzeb.
Odpłatność za 2 sem. 2900 zl.
 

1.    OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
 
Wydział/Katedra Wydział Nauk Społecznych
Katedra Zarządzania
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski
Kierownik studiów podyplomowych (imię, nazwisko, kontakt: e-mail, tel.
dr hab.  Natalia Wasilewska, prof. nadzw. UJK
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. kom. 519656390

Opiekun studiów

Kierownik dziekanatu: mgr Ewa Opala
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
tel: (41) 349 60 91 lub 607 853 885 lub (44) 732 74 12

Dokumenty należy składać Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
budynek A, pok. 19
ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski
Strona internetowa www.unipt.pl  /  Kandydat/studia podyplomowe
 
2.    WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA:
 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): Kandydaci, którzy uzyskali stopień magistra, inżyniera, licencjata na dowolnym kierunku.

Zasady rekrutacji: na podstawie złożonych dokumentów: 1) formularz osobowy wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji, 2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu, 3) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, 4) kserokopię dowodu osobistego.

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: 18 osób.

Warunki ukończenia studiów: Podyplomowe Studia „Kadry i Place” kończą się uzyskaniem zaliczeń oraz zdaniem egzaminów określonych w programie studiów. Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zaliczeń i egzaminów. Ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych (w skali dostateczny, dobry i bardzo dobry) jest ustalana, jako średnia ze wszystkich uzyskanych ocen, umiejscowiona w ramach przedziałów ocen ustalonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

3.    PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  „KADRY I PLACE” (kliknij w obrazek aby powiększyć)

plan zajęć studia podyplomowe kadry i płace

 

4.    PLANOWANA OBSADA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Anna Bernaziuk, doktor nauk ekonomicznych, dyplomowany księgowy i biegły rewident, Członek Zarządu i Partner Zarządzający Działem Audytu BDO Polska. Bierze udział w pracach Komitetu Standardów Rachunkowości (specjalizacja MSR). Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z UoR i z MSSF, w projektach IPO i due diligence, a także w przeprowadzaniu ekspertyz i konsultacji w obszarze rachunkowości i finansów. Autor i współautor licznych publikacji, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości, w tym z MSSF i audytu dla KNF. Prowadzi badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek giełdowych oraz uczestniczy w przygotowaniach prospektów emisyjnych. Doradzała przy łączeniach oraz podziałach spółek kapitałowych, a także w ich przekształceniach. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne.

Katarzyna Boratyńska, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstw w Katedrze Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. Zainteresowania badawcze obejmują uwarunkowania, przyczyny oraz koszty bankructw przedsiębiorstw spożywczych. Absolwentka  m.in. Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy w Warszawie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu podatków oraz zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie. Uczestniczy w dorocznych konferencjach podatkowych, organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Odbyła semestralny staż naukowy w Zakładzie Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w SGH.  Odbyła krótkie naukowe wyjazdy stypendialne w Wielkiej Brytanii oraz w ramach programu CEEPUS (Austria, Chorwacja),  ponadto uczestniczyła w Globalization Trendlab (USA). Wykładowca Eurus Agri Summer School, Food Science oraz Agribusiness & Innovations (Rosja). Kierownik projektu NCN z zakresu  bankructw przedsiębiorstw w wybranych branżach przemysłu spożywczego.  Przedstawicielka Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA).

Jan Dworniak, doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident. Uczestnik różnych kursów branżowych, w tym dla dyplomowanych głównych księgowych. Zorganizował jednostkę doradczo-szkoleniową PUHP Sanpollac Spółka  o.o., która zajmuje się szkoleniami dla kadry z księgowości przedsiębiorstw mleczarskich z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. W ramach jednostki audytorskiej Jan Dworniak Sp. z o.o. Centrum Badań Audytorskich, Analiz i Doradztwa Finansowego prowadzi audyt finansowy, głównie w przedsiębiorstwach mleczarskich i mięsnych. Jest wykładowcą rachunkowości finansowej, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatków kosztowych, opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ordynacji podatkowej. Jest autorem kilku wydań wzorcowego planu kont dla przedsiębiorstw mleczarskich i książek z zakresu rachunkowości oraz podatków.

Marzena Ganc, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Rachunkowości w Katedrze Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw w SGH. Wykładowca m.in. takich przedmiotów jak rachunkowość finansowa, rachunkowość międzynarodowa, organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, wycena w rachunkowości według standardów światowych i ubezpieczenia społeczne. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW oraz szkoleniach zawodowych z zakresu rachunkowości. Jest asystentem biegłego rewidenta przy badaniu rachunkowości jednostek gospodarczych. Autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości i finansów.

Marcin Górski, adwokat, doradca podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW, aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz zdał egzamin na doradcę podatkowego. Specjalizuje się w problematyce podatkowej, tj. w szczególności w zakresie zobowiązań podatkowych, podatku dochodowego od osób prawnych, transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, postępowania podatkowego oraz postępowania sądowo–administracyjnego w sprawach podatkowych, łączenia oraz podziału spółek.  Pracował oraz współpracował m.in. z Arthur Andersen Polska Sp. z o.o. oraz Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką oraz Kancelarię Doradcy Podatkowego. Doradzał przy łączeniach oraz podziałach spółek kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne m.in. na zlecenie takich jednostek jak BDO Polska Sp. z o.o., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Roman Kotapski, doktor nauk ekonomicznych, konsultant w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., wydawca i redaktor czasopisma Controlling i Zarządzanie. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami oraz controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania w m.in. przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, handlowych, stacji radiowej, wodociągowo-kanalizacyjnych i szpitalach. Prowadzi wykłady m.in.  z organizacji controllingu, controllingu operacyjnego, budżetowania w przedsiębiorstwie, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i controllingu logistyki. Jest autorem i współautorem kilku książek oraz około 200 publikacji z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej.

Aleksandra Pisarska, doktor nauk ekonomicznych, posiada świadectwo kwalifikacyjne MF do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wiceprezes Zarządu biura rachunkowego Multi Investments Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Aremyka Sp. z o.o. Była Kwestorem UJK w Kielcach, a obecnie jest adiunktem na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Kanclerzem tego Uniwersytetu. Posiada duże doświadczenie w zakresie księgowości, sprawozdawczości finansowej, zarządzania finansami organizacji, usprawniania procedur finansowo-księgowych oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania jednostek organizacyjnych, działających w sektorze prywatnym, publicznym i społecznym. Prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości, rachunkowości zarządczej, rachunkowości podmiotów powiązanych, rachunku kosztów, rewizji finansowej oraz finansów. Jest wykładowcą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Była wykonawcą w 7 projektach finansowanych ze środków pochodzących z UE. Jest autorką około 50 opracowań naukowych oraz wystąpiła na 26 konferencjach.

Jan Stoksik, doktor nauk prawnych, prawnik z wieloletnim doświadczeniem w praktyce prawniczej. Pracował w wielu instytucjach publicznych, na wszystkich szczeblach aparatu państwowego. Zajmował w nich różne stanowiska, poczynając od podstawowych, po samodzielne i kierownicze. Pracę zawodową łączył z działalnością naukowo-dydaktyczną. Zainteresowania badawcze i zawodowe koncentrują się głównie wokół problematyki prawa cywilnego, gospodarczego oraz finansowego. W ramach problematyki finansowej interesuje się głównie zagadnieniami pomocy publicznej o charakterze finansowym, pochodzącej przede wszystkim z funduszy UE. Jest autorem wielu publikacji z tej dziedziny w różnych czasopismach i monografiach naukowych.

Roman Stolarski, ekspert zarządzania, Facilitator, Master Class Business Coach. Specjalizuje się w efektywności ekonomicznej – skuteczności oraz efektywności zarządzania, właściwego doboru informacji zarządczej i optymalizacji ryzyka w procesach biznesowych w obszarze marketingu, sprzedaży, produkcji, logistyki oraz zasobów ludzkich. Posiada bogatą praktykę zarządczą, szkoleniową i doradczą w Polsce, Anglii, Niemczech, Rosji i Ukrainie. Opracowywał i wdrażał systemy decyzyjne oparte na narzędziach controllingowych. Przygotowywał zespoły kierownicze do zarządzania procesowego i wdrożenia parametrycznych systemów zarządzania, związanych z kaskadowaniem strategii (BSC i KPI). Prowadzi wykłady m.in. z controllingu marketingowego oraz zarządzania procesami i projektami. Posiada Międzynarodowy Dyplom Zarządzania (Executive International MBA z wyróżnieniem, Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie).

Zofia Szewczyk, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych. Jest wieloletnim  wykładowcą rachunkowości finansowej, rachunkowości ubezpieczeniowej, rachunkowości zarządczej i controllingu oraz rachunkowości w sektorze publicznym. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne. Autorka wielu publikacji z zakresu przedsiębiorczości, rachunkowości i innowacji w różnych czasopismach i monografiach naukowych. Wykładowca rachunkowości na studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach. Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół tematyki małych i średnich przedsiębiorstw. Współautorka wielu programów z zakresu podatków, rachunkowości i finansów oraz rachunkowości zarządczej w agrobiznesie.

Natalia Wasilewska, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Społecznych UJK, Prezes European Partnership Center Sp. z o.o., kierownik projektów inwestycyjnych CDKM Sp. z o.o., analityk projektu Banku Światowego, ekonomista projektu Case Ukraińskiej Giełdy Agrarnej. Podstawowe kierunki pracy badawczej obejmują udoskonalanie rozwoju kredytowania  przedsiębiorstw przez banki, a także relacje hipoteczne w sektorze agrobiznesu. Szczególną  uwagę poświęca wycenie przedmiotów hipoteki. Kierowała projektami dotyczącymi  planowania biznesowego, przygotowania wybranych rozdziałów sprawozdań projektowych, wyceny nieruchomości oraz związanych z nią praw. Odbyła kilka staży, m.in. w  Międzynarodowym Banku Rekonstrukcji i Rozwoju oraz DipIFR (ACCA). Prowadzi wykłady z finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz zarządzania projektami gospodarczymi. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu finansów.

Mirosław Wasilewski, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW, kierownik Katedry Finansów oraz  m.in. Podyplomowych Studiów Rachunkowości, Podyplomowych Studiów Controllingu i Rachunkowości Zarządczej, Podyplomowych Studiów Strategii i Psychologii Inwestowania. Był kierownikiem lub współwykonawcą kilkunastu projektów naukowych i gospodarczych z zakresu finansów, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz controllingu. Prezes Centrum Partnerstwa Europejskiego Sp. z o.o. (działalność edukacyjno-szkoleniowa), współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie doradztwa i analiz ekonomiczno-finansowych, głównie w sektorze spożywczym i agrobiznesu. Prowadzi także współpracę z jednostkami  audytorskimi w zakresie doradczo-projektowym, m.in. z Ecovis System Rewident. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. Był kilkakrotnie nagradzany nagrodami JM Rektora SGGW za działalność naukową. Jest autorem około 260 publikacji z zakresu finansów i rachunkowości.

Andrzej Witusik, doktor psychologii, psychoterapeuta psychodynamiczno – systemowy. Od wielu lat prowadzi praktykę psychoterapeutyczną. Jest doświadczonym nauczycielem akademickim, pracownikiem Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim. W swojej karierze zawodowej pracował na stanowisku kierowniczym w przemyśle kosmetycznym zdobywając umiejętności w zakresie zarządzania dużym zespołem ludzkim. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz czynnym uczestnikiem wielu konferencji psychologicznych i pedagogicznych. Był promotorem pomocniczym jednej rozprawy doktorskiej z pogranicza nauk medycznych i psychologii.

Serhiy Zabolotnyy, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości SGGW. Ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami w Przedsiębiorstwie  oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w SGH. Wiceprezes Centrum Partnerstwa Europejskiego Sp. z o.o. (działalność edukacyjno-szkoleniowa). Odbył kilka staży w jednostkach audytorskich (m.in. BDO, Ecovis System Rewident), podczas których  zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie praktyczne, zdobyte w jednostkach sektora prywatnego z zakresu analizy finansowej i controllingu. Uczestniczył w kilku projektach szkoleniowych w ramach środków UE w obszarze rachunkowości i finansów. Problematyka zainteresowań badawczych obejmuje obszary rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, ze szczegółowym uwzględnieniem zagadnień z zakresu sprawozdawczości finansowej, rewizji finansowej, analizy finansowej oraz wyceny aktywów. Jest autorem 34 publikacji naukowych, dotyczących zagadnień rachunkowości i finansów przedsiębiorstw.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony