rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetHistoria

Historia

 

  Początki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego związane są ze Studium Nauczycielskim w Kielcach, na bazie którego decyzją Prezesa Rady Ministrów z 19 czerwca 1969 roku powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską dla kształcenia kadry pedagogicznej. W roku 1973 WSN przekształcono w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, której nadano imię Jana Kochanowskiego w 1979 roku. W 1981 roku powstał Piotrkowski Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, na bazie Oddziału Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

  Pierwszym kierunkiem kształcenia było nauczanie początkowe na 3-letnich studiach zawodowych.

  W roku akademickim 1984/1985 Wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia zaocznych 5-letnich studiów magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna, a od 1985/1986 roku akademickiego uruchomiono studia dzienne 5-letnie magisterskie na kierunku: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym oraz pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym.

  Od 1990 roku Uczelnia prowadzi kształcenie na 3-letnich studiach licencjackich kierunek filologia w zakresie specjalności filologia angielska.

  W 1991 roku Minister Edukacji Narodowej rozszerzył uprawnienia uczelni do prowadzenia studiów licencjackich w formie zaocznej, na kierunku filologia polska, a rok później także w formie studiów dziennych. Następnie filologia polska została przekształcona w studia magisterskie 5-letnie.

  W 1996 roku MEN przyznało uprawnienia do prowadzenia studiów 3-letnich licencjackich na kierunku ekonomia, a w 1997 roku na 5-letnie studia magisterskie kierunku historia.

  Kolejnymi ważnymi wydarzeniami w życiu uczelni była decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2000 roku o przekształceniu Wydziału Zamiejscowego w Filię oraz o utworzeniu dwóch wydziałów: Filologiczno–Historycznego oraz Nauk Społecznych. 7 czerwca 2000 roku weszła w życie ustawa o nadaniu Uczelni nazwy Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, z Filią w Piotrkowie Trybunalskim.

  W roku 2004 decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu uczelnia uzyskała zgodę na uruchomienie dwóch nowych kierunków studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych socjologia i stosunki międzynarodowe, a od 2008 roku 3-letnie studia na kierunku zarządzanie. 23 marca 2008 roku weszła w życie ustawa o nadaniu Uczelni nazwy (Dz.U. Nr 39, poz. 227) Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach z Filią w Piotrkowie Trybunalskim. Trzy lata później z dniem 1 października 2011 roku weszła w życie ustawa, której art. 1 głosi, że Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach nadaje się nazwę „Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach” (Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1096).

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony